skip to Main Content

Federatie Informatie?

logo-LGP-RGB-72-

Algemene Ledenraad Vergadering 2020

Op 14 mei 2020 werd online  de ALV jaarvergadering van de federatie gehouden.
Plaats: Internet
De voorzitter, Herman van Dennebroek, trad af volgens het rooster en had aangegeven niet voor een tweede termijn voorzitter te willen zijn i.v.m. andere werkzaamheden. Herman wilde zich wel blijven inzetten voor de website.
Er was door het bestuur van de federatie een “bindende voordracht” in gebracht. Dhr. Hans Sanders werd voorgesteld als nieuwe voorzitter en vertegenwoordigd daarmee Stichting GEA. Herman van Dennebroek werd door de vergadering aangesteld als bestuurslid t.b.v. “website beheer”.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Algemene Ledenraad Vergadering 2019

Op 9 mei 2019 wordt de ALV jaarvergadering van de federatie gehouden.
Plaats: Blaricum, De Maten 20
Aanvangstijdstip:  13.30 uur.

Oprichting van de federatie “Landelijk Geologisch Platform”

Houten/Lelystad, 20 augustus 2018

Op 12 juli 2018 zijn bij de notaris de Statuten van het Landelijk Geologisch Platform ondertekend door de besturen van de Stichting Geologische Aktiviteiten en de Nederlandse Geologische Vereniging.

Het uitgangspunt voor het Landelijke Geologisch Platform (afgekort LGP) is het behartigen van alle belangen m.b.t. de geologie voor hen die in dit gebied hobbymatig actief zijn. Het LGP vormt een koepel om samen sterk te staan en een spreekbuis te zijn voor “amateur geologisch Nederland”.

De federatie is zodanig opgezet dat anderen, die ook in dit veld actief zijn, zich makkelijk kunnen aansluiten. Overigens blijven alle participerende organisaties zelfstandig bestaan. De samenwerking zal plaatsvinden op project basis. Daartoe kunnen onder andere gerekend worden: de uitgifte (gedrukt of digitaal) van periodieken/tijdschriften; het organiseren van cursussen; het organiseren van landelijke activiteiten en het onderhouden van een website.

Het doel van de Federatie LGP is tweeledig: 1) het bevorderen van de belangstelling voor de geologie in de ruimste zin van het woord en 2) belangenbehartiging. Het aantal leden van de beide participerende organisaties bedraagt nu al ruim 2500.

Het LGP kan gesprekspartner zijn in de verhouding met o.a. overheden, bedrijfsleven, musea en universiteiten. De federatie kan voor groeve exploitanten mogelijk een waarborg bieden door middel van strikt toepasbare excursie gedragsregels te hanteren voor de bij de organisatie aangesloten leden. Hierbij gaat het ook om gemeenschappelijke aansprakelijkheidsdekking tot stand te brengen.
Het ondertekenen van de Statuten is een eerste stap op weg naar een landelijk netwerk van geologisch actieve organisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
de voorzitter van de federatie, Hans Sanders; 06 83537573 of voorzitter.lgp@geologie.nl
de penningmeester van de federatie, Jan Smit; penningmeester.lgp@geologie.nl

Back To Top