skip to Main Content

Federatie Informatie?

logo-LGP-RGB-72-

Bestuur van federatie Landelijk Geologisch Platform

Hans Sanders, voorzitter
voorzitter.lgp@geologie.nl
Jan Smit, Penningmeester
penningmeester.lgp@geologie.nl
Herman van Dennebroek, bestuurslid website beheer
lgp.bestuurslid.ict@geologie.nl

KvK nummer: 72135786

Indien u de statuten van de federatie wilt inzien, kunt u deze digitaal opvragen bij de voorzitter. Dit geldt ook voor het huishoudelijk reglement.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Algemene Leden Vergadering 2021

Aanwezig namens Gemma: Dick Winnubst; Namens Gea: Rienk Arnoldus; Namens NGV Clarinus Nauta. Voorzitter: Hans Sanders , Herman van Dennebroek en Jan Smit penningmeester.

Hans heet iedereen om 14.00 van harte welkom.
1 Mededelingen. Geen. Notulant gevraagd. Clarinus zal de notulen maken.
2 Verslag van 14 mei 2020 wordt goedgekeurd. Rienk wordt bedankt voor het maken van het verslag.
3 Financieel jaaroverzicht 2020. We lopen een paar posten langs. Gezien wat nog op te lossen problemen (o.a. spam email) vraagt Herman om de kosten voor de website te begroten op 600 euro. Er is dit jaar ongeveer 400 euro over in kas.
4 Financieel jaarverslag wordt goedgekeurd. Begroting is akkoord. Contributie voor 2020 wordt vastgesteld; voor NGV en GEA beide €500,- en €50,- voor Gemma.
5 Bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid.
6 Willem Terpstra zal worden voorgesteld door het NGV om de nieuwe penningmeester van de federatie te worden.
7 Op initiatief van Herman en Clarinus gaan de leden van de federatie ermee akkoord dat wij gezamenlijk 1 stand gaan bemensen op het career event van 12 febr. 2021. Dit wordt digitaal gehouden. OPM. wegens diverse technische problemen is e.e.a. niet doorgevoerd.
8 Via de website zal iedereen kunnen lezen dat de federatie een excursiereglement en een AVG model hebben ontwikkeld. De documenten zullen worden toegestuurd zonder kosten als iemand erom vraagt. Actie Herman en Hans.
9 Toekomst: Clarinus benadrukt dat de federatie naar buiten moet treden. We hebben een goede website; een goede agenda voor evenementen; materiaal wat leden zouden kunnen gebruiken; wellicht vaker samen optrekken in promotie activiteiten. Dat betekent dat de lijst waarbij iedereen in 2020 moest nagaan of de mail adressen van de vele clubjes en verenigingen klopt nu ingezet moet worden voor een promotionele brief. Hans als voorzitter zal het uitwerken.
10 Op advies van de leden van de federatie zal Clarinus met Hans van ’t Zelfde contact opnemen om te praten over een digitale invulling van 17 april 2021 en het realiseren van de gezamenlijke lezingendag “Engeland dag op 23 april 2022”.

Hans sluit rond 15.10 uur de vergadering en dankt ieder voor zijn bijdrage.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Algemene Ledenraad Vergadering 2020

Op 14 mei 2020 werd online  de ALV jaarvergadering van de federatie gehouden.
Plaats: Internet
De voorzitter, Herman van Dennebroek, trad af volgens het rooster en had aangegeven niet voor een tweede termijn voorzitter te willen zijn i.v.m. andere werkzaamheden. Herman wilde zich wel blijven inzetten voor de website.
Er was door het bestuur van de federatie een “bindende voordracht” in gebracht. Dhr. Hans Sanders werd voorgesteld als nieuwe voorzitter en vertegenwoordigd daarmee Stichting GEA. Herman van Dennebroek werd door de vergadering aangesteld als bestuurslid t.b.v. “website beheer”.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Algemene Ledenraad Vergadering 2019

Op 9 mei 2019 wordt de ALV jaarvergadering van de federatie gehouden.
Plaats: Blaricum, De Maten 20
Aanvangstijdstip:  13.30 uur.

Oprichting van de federatie “Landelijk Geologisch Platform”

Houten/Lelystad, 20 augustus 2018

Op 12 juli 2018 zijn bij de notaris de Statuten van het Landelijk Geologisch Platform ondertekend door de besturen van de Stichting Geologische Aktiviteiten en de Nederlandse Geologische Vereniging.

Het uitgangspunt voor het Landelijke Geologisch Platform (afgekort LGP) is het behartigen van alle belangen m.b.t. de geologie voor hen die in dit gebied hobbymatig actief zijn. Het LGP vormt een koepel om samen sterk te staan en een spreekbuis te zijn voor “amateur geologisch Nederland”.

De federatie is zodanig opgezet dat anderen, die ook in dit veld actief zijn, zich makkelijk kunnen aansluiten. Overigens blijven alle participerende organisaties zelfstandig bestaan. De samenwerking zal plaatsvinden op project basis. Daartoe kunnen onder andere gerekend worden: de uitgifte (gedrukt of digitaal) van periodieken/tijdschriften; het organiseren van cursussen; het organiseren van landelijke activiteiten en het onderhouden van een website.

Het doel van de Federatie LGP is tweeledig: 1) het bevorderen van de belangstelling voor de geologie in de ruimste zin van het woord en 2) belangenbehartiging. Het aantal leden van de beide participerende organisaties bedraagt nu al ruim 2500.

Het LGP kan gesprekspartner zijn in de verhouding met o.a. overheden, bedrijfsleven, musea en universiteiten. De federatie kan voor groeve exploitanten mogelijk een waarborg bieden door middel van strikt toepasbare excursie gedragsregels te hanteren voor de bij de organisatie aangesloten leden. Hierbij gaat het ook om gemeenschappelijke aansprakelijkheidsdekking tot stand te brengen.
Het ondertekenen van de Statuten is een eerste stap op weg naar een landelijk netwerk van geologisch actieve organisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
de voorzitter van de federatie, Hans Sanders; 06 83537573 of voorzitter.lgp@geologie.nl
de penningmeester van de federatie, Jan Smit; penningmeester.lgp@geologie.nl

Back To Top