skip to Main Content

Federatie Services

logo-LGP-RGB-72-

Services.

Het Landelijk Geologisch Platform kan hulp verlenen aan organisaties die zich bezig houden met geologie in de breedste betekenis. De hulp bestaat uit het beschikbaar stellen van diverse documenten op organisatorisch gebied. Deze documenten kunnen door besturen van verenigingen en clubs gratis opgevraagd worden voor eigen gebruik binnen de organisatie.

Over de volgende onderwerpen is informatie en documentatie beschikbaar:

  1. Een document betreffende de AVG wetgeving.
  2. Een document ten behoeve van het organiseren van excursies
  3. Informatie over de nieuwe wet WBTR (in wording)

==============================================

1. De AVG wetgeving is gecompliceerd. In onderstaande tekst wordt al het een en ander uitgelegd. Diverse formulieren en kant en klare documenten zijn gratis beschikbaar.

WET  AVG

Sinds januari 2018 is de wet AVG van toepassing en zijn leden van besturen bezig geweest met het uitzoeken en bepalen van wat de gevolgen voor hen zouden zijn m.b.t. de invoering van de wet AVG.

Daarbij is met name naar voren gekomen dat iedere organisatie  als geheel een aantal zaken moeten regelen en dat men  dient te beschikken over een:

  1. Verwerkingsregister: welke persoonsgegevens worden verzameld, wat doet men ermee en wat is het wettelijk kader voor het verzamelen van de gegevens. Ook moet er gekeken worden of men niet onnodige gegevens verzamelt.
  2. Privacy verklaring. Een statement van de organisatie hoe men binnen het verband van de organisatie  omgaat met de privacyregelgeving en waar dit bij hen tot uitdrukking komt,
  3. Lijst met leveranciers die de gegevens kunnen krijgen en juridisch vastleggen wat ze als verwerker aan persoonsgegevens verwerken en dit vastleggen in een
  4. Geheimhoudingsverklaringen tekenen met vrijwilligers die persoonsgegevens verwerken binnen de organisatie. Dit moet door alle betrokkenen worden ondertekend en opgestuurd naar het bestuur van de organisatie. Mensen die dit niet willen ondertekenen moeten afzien van hun bestuurs
  5. Opslag van gegevens dient veilig te gebeuren. Dat betekent dat de computers waar de gegevens op staan, ook in kringen en werkgroepen aan minimale eisen moeten voldoen
  6. Procedure datalekken. De organisatie moet een procedure hebben voor álle gevallen waarin data van de organisatie in onbevoegde handen kunnen zijn gekomen.
  7. Medewerkers (in dit geval de relevante vrijwilligers) móéten periodiek ingelicht en/of opgeleid wordenb.t. de invoering van de wet.

Organisaties die deze zaken nog niet geheel op orde hebben kunnen m.b.t. de hierboven genoemde punten een voorbeeld opvragen bij de voorzitter van het LGP : voorzitter.lgp@geologie.nl

——————————————————————————-

2 Het LGP heeft in samenspraak met haar leden een uniform setje van documenten ontwikkeld dat gebruikt kan worden door organisaties, werkgroepen en kringen als zij voornemens zijn een excursie te organiseren in het binnenland of het buitenland. Het setje is verkrijgbaar in de talen : Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Het LGP hecht aan deze uniformiteit om zo duidelijkheid en herkenbaarheid te scheppen voor eigenaren / toezichthouders van groeves, mijnen, zandafgravingen etc.

Deze documenten kunnen ook gebruikt worden als men ergens toestemming wil aanvragen om een excursie te mogen organiseren naar een groeve / mijn / zand/grind winning. Het is voor alle betrokkenen dan duidelijk onder welke voorwaarden iets toegelaten wordt en hoe het gehandhaafd wordt.

Het LGP beveelt het gebruik dan ook van harte aan, natuurlijk mutatis mutandis per excursie.

Het setje documenten is opvraagbaar bij de leden van het LGP (NGV, GEA Gemma)  en bij de voorzitter van het LGP: voorzitter.lgp@geologie.nu

—————————————————————————–

3 WBTR (wordt aan gewerkt)

=============================================

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
de voorzitter van de federatie, Hans Sanders; 06 83537573 of voorzitter.lgp@geologie.nl
de penningmeester van de federatie, Jan Smit; penningmeester.lgp@geologie.nl

Back To Top