skip to Main Content

EXCURSIEPROGRAMMA

Heeft U het al gehoord of gelezen?

Dit jaar viert de afdeling Limburg, met enige vertraging door corona, haar 75 jarig bestaan. Daartoe organiseren wij een GeoMarkt, waarvoor ook alle belangstellenden vriendelijk zijn uitgenodigd. Kijk op de pagina GeoMarkt 2023

Blijf regelmatig op deze site kijken voor nieuwe meldingen.

Door de afdeling Limburg worden elk jaar een aantal excursies  verzorgd. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

Algemene geologie van Zuid-Limburg in de vorm van geologische wandelingen. Hierbij komen ook landschappelijke eigenschappen en de bijbehorende flora aan bod.
Het Carboon door het bezoeken van een steenstort van een van de voormalige mijnen. Hier kunnen Carboonfossielen, gesteenten en mineralen gevonden worden.
Maasgesteenten door het bezoek aan een grindwinningsbedrijf, waar vele soorten maasgesteenten gevonden kunnen worden. Ook worden hier fossielen en mineralen gevonden.
Het Krijt door excursies naar een of meer mergelgroeves. Helaas zijn de mogelijkheden beperkt door het sluiten van  ’t Rooth en de ENCI-groeve. Gelukkig hebben we toestemming van de Firma sa Kreco gekregen om haar groeve te mogen bezoeken.

Attentie ! De voorwaarden voor deelname zijn aangepast door nieuwe veiligheidseisen.

 1. Deelname aan deze excursies is voorbehouden aan leden van de Afdeling Limburg.
 2. Voor elke excursie, met uitzondering van de geologische wandelingen, dient U het betreffende inschrijvingsformulier in te vullen, zoals U dit aantreft op deze site en in Sprekende Bodem nummer 1 2023.
 3. Met uitzondering van de wandelingen mogen alleen deelnemers van 12 jaar en ouder tot de excursies toegelaten worden. Deelnemers tussen 12 en 18 jaar worden alleen toegelaten onder 1 : 1 begeleiding door een volwassene, die continu de veiligheid rondom de jeugdige deelnemer bewaakt.  Naam en handtekening van de begeleider worden op het inschrijfformulier geplaatst.
 4. Deelnemers aan excursies en wandelingen moeten voldoen aan de door de afdeling Limburg gestelde “Algemene instructies en voorwaarden”, zoals hier opgenomen.
 5. Voor de leden van de Werkgroep Krijt Limburg, die de ENCI-groeve bezoeken, geldt een apart Veiligheidsplan.
 6. Men dient op de vastgestelde tijd aanwezig te zijn op het verzamelpunt.
 7. Men dient zich bij de excursieleiding aan te melden met het ingevulde inschrijvingsformulier en om kennis te kunnen nemen van eventuele nadere instructies.
 8. Het meenemen van honden en andere huisdieren bij excursies en wandelingen is om veiligheidsredenen niet toegestaan.

Deelname aan excursies voor niet-leden van de Afdeling Limburg.

 1. Dit is op beperkte schaal mogelijk en wordt bepaald door de zorg voor de veiligheid.
 2. Er dient een schriftelijke aanvraag te worden gedaan bij de voorzitter, emailadres: schinsco@home.nl
 3. Dan volgt schriftelijk bericht omtrent de goedkeuring en hoe verder te handelen.
 4. Niet-leden op excursies zijn onderworpen aan dezelfde eisen zoals die gelden voor leden.
 5. Als een niet-lid meerdere keren meegaat op excursie wordt het vriendelijk uitgenodigd om lid te worden.

Wijzigingen in het excursieprogramma zijn voorbehouden, maar zullen zo mogelijk, tijdig op deze site worden aangekondigd.

Excursieprogramma 2023
Zaterdag 1 aprilGrindgroeve L’Ortye te Meers – Stein o.l.v. Lei Nelissen Tel, 06-27444052.
Zondag 7  meiGeologische wandeling in Spaubeek en omgeving door verschillende Zuid-Limburgse landschappen o.l.v. Lei Nelissen  Tel. 06-27444052.
Bijeenkomst om 13.00 h bij het station van Spaubeek, Op ’t Veldje 42, 6171BL.
Zaterdag 20 meiSteenstort van de voormalige staatsmijnen Emma en Henrik o.l.v. Eric Nieuwenhuis, Tel. 043-4504153.
Zaterdag 10 juniKrijtgroeve Kreco Haccourt (B) o.l.v. Eric Nieuwenhuis, Tel. 043-4504153.
Zaterdag 17 juniGrindgroeve L’Ortye te Meers – Stein o.l.v. Lei Nelissen Tel. 06-27444052.
Zaterdag 26 augustusSteenstort van de voormalige staatsmijnen Emma en Henrik o.l.v. Eric Nieuwenhuis, Tel. 043-4504153.
Zaterdag 7 oktoberGrindgroeve L’Ortye te Meers – Stein o.l.v. Lei Nelissen Tel. 06-27444052.
Zaterdag 14 oktoberGeologische wandeling rond Eijsden  o.l.v. Wiel Schins, email:  schinsco@home.nl
Bijeenkomst om 10.00 h (terug om ca. 12.30 h). Parkeren op de gratis parkeerplaats naast woonhuis Stiegel 15, 6245 EV in Eijsden. Vandaar rijden we gezamenlijk naar het vertrekpunt.
De wandeling wordt georganiseerd in samenwerking met het IVN. Lengte ca. 5 km en goed schoeisel wordt geadviseerd.

 

 

Algemene instructies en voorwaarden voor deelname aan een excursie:

Aan het bezoeken van groeves, mijnstortplaatsen en andere excursielocaties zijn risico’s verbonden. Er zijn diepe afgronden, er is kans op vallend gesteente en schuiven van steenmassa’s en er staan machines en ander materieel. Het bestuur van de NGV Afdeling Limburg beoordeelt elk jaar de veiligheidsrisico’s per excursie locatie en neemt indien nodig passende maatregelen, zoals het verplicht stellen van helmen, hesjes en het weigeren van toegang tot gevaarlijke gedeelten. In het algemeen mogen deelnemers aan excursies niet tegen wanden klimmen en zich onder overhangend gesteente bevinden. Verder dienen zij een veilige afstand te houden tot afgronden en op elke plek maximale voorzichtigheid te betrachten. Zij mogen zichzelf en anderen niet in gevaar brengen. Zij dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de toezichthoudende excursieleiding, zulks op straffe van verwijdering uit de excursie.
De afdeling Limburg behoudt zich het recht voor excursies af te gelasten, zelfs nog op de geplande excursiedag indien de veiligheid in het geding is door bijvoorbeeld te slecht weer of (nacht)vorst. Wij trachten deze wijzigingen zo snel als mogelijk op de website te vermelden, maar dit kan soms niet om technische redenen of een te korte tijdspanne.
De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar. Deelnemers tussen 12 en 18 jaar alleen onder een op een  begeleiding van een volwassene. Het meenemen van honden of andere huisdieren is niet toegestaan.

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top