skip to Main Content

KRIJTEXCURSIE NAAR DE ENCI

In deze groeve wordt in dagbouw kalksteen (mergel) gewonnen voor de cementfabricage. In de hier ontsloten Krijtlagen vinden we vele fossielen uit de Krijtzee van ca. 65 miljoen jaar geleden. Hier is een geologisch profiel van de groeve in te zien.

2018 is het laatste jaar, waarin de excursies in de huidige vorm plaatsvinden. De ENCI is al begonnen met de herinrichting van de groeve. Dat kan betekenen dat vanwege de veiligheid bepaalde gedeelten van de groeve niet mogen worden betreden of dat zelfs een geplande excursie geen doorgang kan hebben. Daarom is het verstandig steeds voor vertrek eerst onze website te raadplegen.

Meer informatie over de herindeling vinden we op de site over de herindeling.

Aan het bezoeken van groeven, mijnstortplaatsen en andere excursie-locaties zijn risico’s verbonden. Er zijn diepe afgronden, er is kans op vallend gesteente en schuiven van steenmassa’s en er staan machines en ander materieel. Daarom mogen deelnemers aan excursies bijvoorbeeld niet tegen wanden klimmen en zich niet onder overhangend gesteente bevinden.

Bij een wand van 5 meter hoogte dient men een afstand van minimaal 5 meter van de wand aan te houden. Bij hogere wanden moet de minimale afstand gelijk zijn aan de hoogte van die wand. Verder dient men een afstand van minimaal 5 meter te houden tot een afgrond.

Deelnemers dienen in het algemeen maximale voorzichtigheid te betrachten rond zichzelf en andere deelnemers. Zij mogen zichzelf en andere deelnemers op geen enkele manier in gevaar brengen. Het behoort tot de mogelijkheden dat gedeelten van de groeven worden afgesloten, daar mag dus zeker niet naar fossielen worden gezocht.

Deelnemers aan de excursie dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de excursieleiding, zulks op straffe van verwijdering uit de excursie.
Bij de ENCI-excursies is ook continue namens de ENCI een veiligheidstoezichthouder aanwezig. U dient zich ook strikt te houden aan zijn instructies.

Voor deelname aan iedere afzonderlijke ENCI-excursie is aanmelding via
dit Formulier ENCI 2018 verplicht (ook te vinden in de het eerste nummer van “Sprekende Bodem”). Om het formulier te kunnen gebruiken is het programma Acrobat Reader nodig. Dit kan gratis van de website van Adobe  gedownload worden.

In dit aanmeldingsformulier is opgenomen een “Verklaring akkoordbevinding algemene voorwaarden en instructie deelname excursies”. Verder verklaart U persoonlijk te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Bij aankomst bij de ENCI-groeve dienen deelnemers zich te melden bij de excursieleiding. Hier worden deelnemers gecontroleerd op:

  • bent U (betalend) lid van de Afdeling Limburg;
    kontrole aan de hand van de ledenlijst en geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs). Alleen leden van de afdeling Limburg mogen worden toegelaten.
  • bent U minimaal 12 jaar; alleen deelnemers van 12 jaar en ouder mogen worden toegelaten. Deelnemers tussen 12 en 18 jaar mogen alleen worden toegelaten onder 1:1 begeleiding van een volwassene, die continue de veiligheid rondom de jeugdige deelnemer bewaakt. Naam en handtekening van de begeleider worden op het formulier gezet.
  • Is het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend.

Bij niet voldoen aan een van deze 3 voorwaarden wordt de deelname geweigerd. Bij accoord ontvangt U een groene entreebon, die U bij de ingang van de groeve moet tonen.

Een lijst van deelnemers wordt ter plekke opgemaakt en aan de
ENCI-veiligheidstoezichthouder overhandigd.

Onder deelnemers aan de excursie worden dan ook strikt en alleen die personen
verstaan die dit inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid hebben ingevuld en ondertekend.

Vanaf het paviljoen bij gaan we te voet verder naar de groeve (ca. 10 minuten lopen). Ingang van de groeve.
Auto’s en andere vervoermiddelen mogen niet in de ENCI-groeve worden meegenomen doch dienen te worden geparkeerd op de daarvoor aangegeven plaatsen.

Iedere deelnemer aan de excursies dient een geschikte veiligheidshelm en een veiligheidsvestje te dragen gedurende de hele loop van de excursie. Zonder helm wordt men niet in de groeve toegelaten. Het afzetten van de helm in de groeve wordt gezien als een reden de deelnemer aan de excursie uit de groeve weg te sturen. Iedere deelnemer dient zelf te zorgen voor een geschikte veiligheidshelm!

Het is ten strengste verboden zich in de groeve buiten het excursiegebied te begeven, of in afgesloten gedeelten van de groeve of op het bedrijfsterrein.
Honden en andere huisdieren worden niet toegelaten.
Deelnemers aan de ENCI-excursie dienen uiterlijk om 08.45 uur aanwezig te zijn op de parkeerplaats bij de ingang van het nieuwe Bezoekerscentrum aan de Lage Kanaaldijk te Maastricht vlak voor de grens met België (Ingang van de groeve). Volg de borden “D’n Observant”, dan door de slagboom. Parkeren op de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum.
Om 09.00 uur lopen we naar de groeve onder begeleiding van de ENCI-toezichthouder.
Om 13.00 uur dienen alle deelnemers zich op een aangewezen vast punt te verzamelen om daarna, weer onder begeleiding van de ENCI-toezichthouder, samen de groeve te verlaten. Excursiedeelnemers kunnen eventueel tussentijds, op eigen gelegenheid, de groeve verlaten.

Tijdens de excursie bent u in wezen te gast bij ENCI B.V. Van deelnemers aan de excursies wordt dan ook met klem gevraagd zich als gast te gedragen. Dit betekent op de eerste plaats het zich strikt houden aan instructies gegeven door ENCI-functionarissen, het respecteren van ENCI- eigendommen (bijv. materieel) en het meenemen van ál uw eventuele afval (blikjes, papier, etc.).

Terug naar het landelijk overzicht?

Back To Top